Rikshems bolagsstyrning

Rikshem AB (publ) ägs, genom Rikshem Intressenter AB, till 50 procent vardera av AMF Tjänstepension AB och Fjärde AP-fonden. En god avkastning gynnar därför i förlängningen Sveriges pensionstagare.

Verksamheten i moderbolaget Rikshem AB (publ) består av koncernövergripande funktioner samt organisation för förvaltning av de fastigheter som ägs av dotterbolagen. Inga fastigheter ägs direkt av moderbolaget.

Bolagets revisor är Ernst & Young AB, 556053-5873.
Huvudansvarig revisor är Katrine Söderberg.

Nedan presenteras styrelsen för Rikshem AB

Kerstin Lindberg Göransson (1956)
Styrelseordförande
Ordförande i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen:
 2023
Övriga uppdrag:
 Styrelseordförande Sveaskog, styrelseledamot i Alecta Fastigheter, Sophiahemmet ideell förening och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Utbildning:
 Civilekonom
Tidigare erfarenhet:
Vd för Akademiska hus, flygplatsdirektör för Stockholm-Arlanda Airport samt CFO och vice vd för Scandic-koncernen. Styrelseuppdrag för bland annat Tredje AP-fonden, Jernhusen, Hemnet och Svensk Bilprovning

Pernilla Arnrud Melin (1975)
Styrelseledamot
Ledamot i investeringsutskottet 
Ledamot i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen: 2018
Övriga uppdrag: Ansvarig för fastighetsinvesteringar på AMF Tjänstepension AB, styrelseledamot i Antilooppi Management Oy, Antilooppi GP OY och Mercada Oy
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Head of Nordic Client Consultants Real Estate på MSCI, Head of Research på CBRE Sweden samt analyschef på Strateg Fastighetskonsult.

Siv Malmgren (1959)
Styrelseledamot
Ordförande i revisionsutskottet
Invald i styrelsen år: 2022
Övriga uppdrag: Styrelseordförande AB Borudan Ett och Gatun Arkitekter AB.
Utbildning: Fil kand i beteendevetenskap och en MBA från Stockholms universitet.
Tidigare erfarenhet: Vd för John Mattson samt styrelseledamot i Willhem, Fastighetsägarna Stockholm, Fastighetsägarna Sverige och i Handelsbanken, Regionbank Stockholm.

Zdravko Markovski (1964)
Styrelseledamot
Ordförande i investeringsutskottet
Invald i styrelsen år: 
2022
Övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i Besqab AB (publ)
Utbildning: 
Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: 
Vd för Svevia och flera ledande befattningar inom JM-koncernen. Bland annat från koncernledningen och affärsenhetschef för JM Bostad Stockholm

Frida Olsson (1988)
Styrelseledamot
Invald i styrelsen: 2023 
Övriga uppdrag: Portföljförvaltare på Fjärde AP-fonden, styrelseledamot i Svenska Handelsfastigheter
Utbildning: Högskoleingenjör i byggteknik och master inom samhällsbyggnad KTH
Tidigare erfarenhet: Corporate finance och finansiering inom fastigheter på SEB och Danske Bank

Per-Gunnar Persson (1965)
Styrelseledamot
Ledamot i revisionsutskottet
Invald i styrelsen: 2016
Övriga uppdrag: Vd Platzer Fastigheter Holding AB (publ), styrelseledamot i BRIS, AB Borudan Ett och Svenska Sportpublikationer AB.
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Ledamot Norrporten

Peter Strand (1971)
Styrelseledamot
Ledamot i investeringsutskottet
Invald i styrelsen år: 2021
Övriga uppdrag: Vd för Swedish Logistic Property AB och styrelseledamot i Diös Fastigheter och Brainlit AB.
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Vd för fastighetsbolagen Victoria Park, Annehem Fastigheter och Tribona.