Vedbo rendering Västerås

Rikshem bygger

Rikshem är ett långsiktigt fastighetsbolag som utvecklar och bygger bostäder och samhällsfastigheter, men också hela områden. För oss är det viktigt att ta ett helhetsperspektiv och bidra till ett hållbart samhälle genom att spela en aktiv roll i stadsutvecklingen på de orter vi verkar.

Som ett av Sveriges största privata fastighetsbolag har Rikshem ett viktigt samhällsansvar. Vi strävar efter att utveckla våra områden utifrån de behov som finns lokalt på orten. Genom att tidigt ta hänsyn till rådande förhållanden för hållbarhet, trygghet och attraktivitet jobbar vi för att nya detaljplaner och byggrätter kan lyfta befintliga områden. 

Blandade upplåtelseformer

Hyresrättens roll är central, men för att skapa hållbara livsmiljöer som fungerar för människor hela livet tror vi på blandade upplåtelseformer med både hyresrätter och bostadsrätter, liksom olika storlekar och standarder på lägenheter samt tillgång till samhällsservice. Hållbara sätt att transportera sig på är också en viktig del för goda livsmiljöer. Gång- och cykelvägar premieras i planering av områden. Vi erbjuder även bilpool i några områden runt om i landet.

Även utemiljöerna spelar en viktig roll i stadsutvecklingen. Trivsel- och trygghetsfrämjande insatser görs för att skapa sociala mötesplatser och aktivitetsytor där människor i olika åldrar uppskattar att vistas. Vår satsning på sommarjobb för ungdomar i våra områden bidrar till ökad sysselsättning, nya kontaktvägar och gemenskaper, stolthet över det egna området och minskad skadegörelse.

Hållbar stadsutveckling i dialog med kommunerna

Utvecklingen av våra områden sker i nära dialog med kommunerna. Vi ser över hur vi kan bidra på de orter där vi finns och vilka funktioner som kan behöva tillkomma för ökad trygghet. Det kan handla om en ny lekpark, gemensam grillplats eller ökad belysning. Skolan är ett annat exempel där samverkan är viktig. Skolans roll i samhället är central genom att en lyckad skolgång kan avgöra en människas framtid och livsval.

Rikshem samarbetar nära kommunerna för att tillgodose framtida behov samt utveckla skolmiljöerna. Genom stöd till exempelvis Läxhjälpen skapas dessutom möjligheter för fler elever att lyckas.

Hållbarhet Man Barn Vattnar Växter

Rum för livets alla faser

Med bostäder, förskolor, skolor, olika typer av vårdboenden och sociala mötesplatser erbjuder Rikshem rum för livets alla faser och behov. Vårt mål är att utveckla och förvalta trivsamma och trygga områden där människor både vill leva, arbeta och gå i skolan.