Natur Luleå

Klimatneutral verksamhet

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Bygg- och fastighetssektorn står för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och branschen spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle.

Rikshems långsiktiga klimatmål om klimatneutralitet 2045 överensstämmer med branschens färdplan, det nationella klimatmålet och är i linje med Parisavtalet. Som fastighetsbolag som både bygger och förvaltar har Rikshem en direkt och indirekt påverkan på miljön, dels genom den egna verksamheten, dels genom den påverkan som leverantörer, entreprenörer, kunder och hyresgäster har. Vi arbetar ständigt för att minska våra utsläpp och vårt eget ekologiska fotavtryck och ska påverka entreprenörer, leverantörer, kunder och hyresgäster att arbeta i samma riktning.

Minskade klimatutsläpp

Rikshem har satt upp ett mål om att vara en klimatneutral verksamhet till 2045 och vår antagna klimatfärdplan visar vägen mot klimatneutralitet. Jämfört med 2020 ska klimatutsläppen halveras till 2030. Rikshems klimatmål och åtaganden överensstämmer med bygg- och anläggningssektorns färdplan samt det nationella klimatmålet. Vår klimatfärdplan är i linje med Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.

Rikshem är anslutet till SBTI (Science Based Target Initiative) och LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030), ett lokalt initiativ där Rikshem i Malmö och Helsingborg har en högre ambitionsnivå med målet att styra mot klimatneutral verksamhet till år 2030 vilket tjänar som vägledning inom resten av bolaget.

Klimatfärdplanen omfattar Rikshems klimatutsläpp i hela värdekedjan och innefattar byggprocessen, fastighetsförvaltningen, egna resor och transporter samt klimatutsläpp från våra kunder och hyresgäster.

Rikshem arbetar aktivt med energieffektivisering, energiflexibilitet och energikällor i befintligt bestånd och energiåtgärderna går i linje med bolagets klimatfärdplan.

Rikshems projekt, Energismarta Fastigheter delfinansieras av Europeiska unionens program ELENA, vilket är ett initiativ från Europeiska investeringsbanken (EIB). Fokus ligger på framställande av koncept och verktyg, samt strategi för energiprojekt. Rikshem arbetar med bland annat belysning, laddinfra, IMD och solceller som koncept. 

 

Resurshushållning och miljö

Rikshem är medlemmar i SGBC, Sweden Green Building Council och vid nyproduktion i egen regi certifierar vi våra fastigheter enligt Miljöbyggnad Silver. Vid förvärv av redan pågående ska miljöcertifiering finnas. 

I val av produkter och material strävar Rikshem efter att välja hållbara produkter som är enkla att underhålla. Vi kontrollerar och dokumenterar de material som nyttjas i Rikshems projekt och successivt fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen. Därför är vi med i Byggvarubedömningen där vi dokumenterar och kontrollerar de material vi bygger in.

Vi arbetar aktivt med att ge förutsättningar för kundernas och hyresgästernas källsortering för att på bästa sätt ta hand om det avfall som uppstår i vår egen verksamhet.

Rikshem jobbar för biologisk mångfald i våra utemiljöer genom att öka variationen av växter så att även insekter trivs. 

LFM30

Rikshem är anslutet till LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030), ett lokalt initiativ där Rikshem i Malmö och Helsingborg har en högre ambitionsnivå med målet att styra mot klimatneutral verksamhet till år 2030 vilket tjänar som vägledning inom resten av bolaget.

Läs mer om LFM30

SGBC

Rikshem är medlemmar i SGBC, Sweden Green Building Council och vid nyproduktion i egen regi certifierar vi våra fastigheter enligt Miljöbyggnad Silver. Vid förvärv av redan pågående ska miljöcertifiering finnas.

Läs mer om SGBC