Sandtaget Umeå

Projekt från ax till limpa

Sandbacka i Umeå är ett av flera exempel på projekt- och fastighetsutveckling inom Rikshem, där det befintliga beståndet utvecklas för att bli så attraktivt som möjligt för hyresgästerna.

Så här gick det till när ett helt område fräschades upp och 97 nya bostäder skapades – från idé till inflyttning.

1. Projektidé och ny detaljplan

Rikshem har identifierat bristen på mindre lägenheter i Sandbacka, som idag består av fyra lamellhus och en gemensam utemiljö. Idén att utveckla området med fler lägenheter diskuteras internt som ett möjligt projekt och leder fram till en ansökan om ny detaljplan. 21 oktober 2015 meddelar byggnadsnämnden att planarbete kan inledas

2. Projektet utformas

Detaljplanens utformning växer fram och under juni 2017 utförs ett samråd där allmänheten får lämna synpunkter på framtaget förslag. Inkomna synpunkter arbetas igenom och leder fram till att byggnadsnämnden antar detaljplanen.

3. Överklagande

Inte helt ovanligt i den här typen av processer inkommer överklagan, mer än en gång. Främst gäller det skuggning av befintliga byggnader eftersom de tänkta husen är märkbart högre än omkringliggande bebyggelse. 31 oktober 2017 överklagas detaljplanen till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet avvisas i juni 2018.

4. Projektering påbörjas

Sweco och Tyréns upphandlas för att utforma lägenhetstyperna och enklare skisser på utemiljön utifrån Rikshems önskemål. Arbetet resulterar i yteffektiva lägenheter med fokus på ettor och tvåor samt en helt ny utemiljö. Under juni månad får NCC förtroendet att utföra den fortsatta projekteringen och utförandet.

5. Önskemål från hyresgäster

En workshop hålls med befintliga hyresgäster och resulterar i önskemål som bättre belysning, fler cykelställ, utspridda samvaroytor och en gemensam grillplats. En kulle som skymt sikten ska tas bort och alla lägenheter på BV ska få ny uteplats. Fasaderna på alla befintliga hus renoveras och det blir ny dränering och nya värmekulvertar.

6. Laga kraft och beviljat bygglov

Byggnadsnämnden beviljar bygglov den 14 mars 2019. Byggvarubedömningen används längs hela processen för att säkra kriterier gällande kemiskt innehåll och livscykelaspekter. Metoden ByggaF används genom hela processen för att säkerställa ett fuktsäkert byggande och lång livslängd.

7. Spadtag

Knappt två månader senare tas första spadtaget. För att informera och svara på frågor håller Rikshem varje måndag morgonmöte under delar av byggprocessen med de boende i området.

8. Utemiljön klar

Ett år efter byggstart blir den nya utemiljön helt klar att avnjutas för de befintliga hyresgästerna: nya innergårdar med ny belysning, gemensamma grillplatser, en ny lekplats, den oönskade kullen som skymde sikten på innergården har byggts bort och fasaderna är renoverade.

9. Nöjda kunder och fortsatt byggprocess

Rikshems kundundersökning för 2020 visar att projektet redan har gjort de befintliga hyresgästerna nöjda i området. NKI går upp 7,4 enheter jämfört med hösten 2019. En stor anledning till detta är de nya utemiljöerna. Trots ett stökigt år har resultatet alltså varit värt mödan.

Byggprocessen för de två punkthusen fortsätter.

10. Inflyttning

I december 2020 kan inflyttning äntligen ske i det första av de två nya husen. Alla lägenheter har utrustats med digitala sensorer som gör att de är ständigt uppkopplade vilket effektiviserar förvaltning och drift, och i förlängningen kommer att ge stora miljövinster.

Den 15 februari 2021 får även de nya hyresgästerna till hus 2 flytta in. Söktrycket har varit högt, omkring 30-40 sökande per lägenhet. Alla de nya 97 lägenheterna är hyresrätter.