Kronan

Nyproduktion ger variation

Rikshems långsiktiga ambition är att uppföra 500 till 1 000 nya lägenheter på utvalda tillväxtorter varje år. När vi bygger nya bostäder i anslutning till ett befintligt område strävar vi alltid efter att komplettera med den storlek på lägenheter som saknas. Detta för att erbjuda ett så varierat boendeutbud som möjligt.

Genom nyproduktion och byggande av fler lägenheter i befintliga byggnader, kan Rikshems områden utökas med fler bostäder och samhällsnyttiga funktioner. Det är exempelvis skolor, äldreboenden och närservice. Det gör områdena mer attraktiva och skapar möjligheter för våra hyresgäster att bo länge i våra områden. När vi bygger nytt samarbetar Rikshem exempelvis med kommuner, andra fastighetsägare, hyresgäster, privata vård- och skolaktörer.

Kvalitet och effektivitet

Traditionella byggprocesser saknar ofta incitament för kvalitativt och effektivt byggande och det vill vi på Rikshem i möjligaste mån motverka. Vi har därför slutit tioåriga ramavtal med ett antal entreprenörer för att säkerställa en effektiviserad och långsiktig byggprocess. Förutom den nyproduktion som vi driver i egen regi, köper och tillträder vi även redan påbörjade nybyggnationsprojekt. Säljaren åtar sig då att färdigställa projektet vid överenskommen tid.

Den allra största klimatpåverkan i en fastighets livscykel sker numera i byggskedet. Det är främst tillverkningsprocesserna för byggmaterial som orsakar koldioxidutsläpp, men även maskiner och transporter i samband med byggnationen. Vid varje nyproduktionsprojekt väljs det material som är mest fördelaktigt för aktuell fastighet. Rikshem arbetar både med betong- och trästomme.

Rikshem var bland de första fastighetsbolagen i Sverige att bygga i trä. Det är ett förnybart material som jämfört med andra byggmaterial släpper ut mindre koldioxid under hela sin livslängd. Materialet medför dessutom färre störningar i närområdet under uppförandefasen.

Flyttfageln 07

Norra Sveriges högsta trähus

Tre bostadshus byggda med trästomme stod klara för inflyttning 2018. Fastigheterna byggdes i samarbete med Lindbäcks Bygg utifrån Rikshems designhuskoncept.