Hyresgaster I Bostadsomrade

Utveckling och investering för trygga och attraktiva områden

Vi på Rikshem jobbar med människors hem och livsmiljöer och har därför stora möjligheter att påverka livskvaliteten för de som bor eller verkar hos oss. Vi arbetar för att alla våra områden ska vara trygga och trivsamma platser dit människor vill flytta och sedan både vill och kan bo kvar.

Allt för att skapa attraktiva områden där olika människor vill och kan bo. På så sätt bidrar vi till ökad jämlikhet, minskad segregation och positiv socioekonomisk utveckling i samhället.

Trygghet och trivsel

Vi vill att våra kunder och hyresgäster ska uppleva att Rikshem är en närvarande fastighetsägare som tar hand om närområdet. Vi har lokalkontor på de orter där vi finns och har en aktiv samverkan med lokala aktörer som kommun, polis och andra fastighetsägare. Vi mäter regelbundet hur våra kunder upplever tryggheten och attraktiviteten i våra områden. I våra områden genomför vi även trygghetsvandringar och trygghetskartläggningar och genomför förbättringsåtgärder. Vi arbetar aktivt med kontraktskontroller för att stävja otillåten andrahandsuthyrning. Rikshem samarbetar med myndigheter och andra intressenter för att motverka oriktiga hyresförhållanden och störningar.

Genom att arbeta för inbjudande utemiljöer med såväl mötesplatser, i form av sittplatser, grillplatser och lekplatser, som platser för egen reflektion skapar vi trygga, trivsamma och levande grannskap där människor möts. Genom medvetna val för ökad trygghet och trivsel vid fastighetsutveckling och projekt utvecklar vi hållbara livsmiljöer för våra kunder.

Varierat utbud

I de områden där vi har ett större sammanhållet bestånd tar vi ett större ansvar för områdesutvecklingen för att utveckla området utifrån platsens och områdets förutsättningar. Vi gör det både genom insatser inom den löpande fastighetsförvaltningen och genom utvecklingsprojekt. Rikshem strävar efter att åstadkomma en variation av hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer, inom det egna beståndet eller tillsammans med andra aktörer.

Vi bygger och utvecklar våra områden för att möjliggöra för fler att kunna bo i områdena under livets olika skeden. Vi strävar efter att det inom våra områden ska finnas olika former av samhällsservice och ett levande föreningsliv vilket skapar arbetstillfällen, dygnet-runt-verksamhet och ett levande grannskap. Attraktiva områden med varierat utbud bidrar till minskad segregation, ökad trygghet och ökade möjligheter i livet för de som bor hos oss.

Trygghetskollen

Trygghetskollen – tillsammans skapar vi tryggare områden

Vi på Rikshem arbetar aktivt för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. I undersökningen Trygghetskollen tog vi hjälp av våra hyresgäster och boende på sju orter för att förbättra deras närområden.

Trygghetskollen