Visselblåsning

Rikshem strävar efter att arbeta på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarfunktion. Alla anmälningar som rapporteras in tas emot och hanteras av en extern aktör, 2Secure.

Vänligen observera att det enbart är personer med direkt anknytning till Rikshems verksamhet som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen, läs mer om lagstiftningen på Sveriges Riksdags webbsida Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Hur rapporteras en anmälan?

Om du vill rapportera om missförhållanden inom Rikshem kan du anmäla det genom en webbportal hos 2Secure, för att få uppgifter om webbadress samt kod, kontaktar du vår kundtjänst på tel 010-70 99 200.

Om din rapporterade anmälan inte kan hanteras i visselblåsarsystemet kommer du att få information om detta samt rådgivning om vart du kan vända dig istället.

Klagomål eller felanmälan

Den som vill framföra klagomål på hur Rikshem bedriver sin förvaltning eller vill anmäla ett fel på sin bostad eller lokal ska inte nyttja visselblåsarfunktionen. Vi vill hänvisa den typen av kontakter med Rikshem till Mina Sidor eller till kundtjänst.

Hur hanteras en anmälan?

När en anmälan registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure, som kontaktar Rikshems primära kontaktperson utifrån en förutbestämd kontaktlista med flera namn. 

När du rapporterar till Rikshems interna rapportering kanaler har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Rapportering via externa visselblåsarkanaler

Utöver att rapportera till Rikshems interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer.

Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Ett antal myndigheter har utsetts till behöriga myndigheter och upprättat externa rapporteringskanaler, bl a följande: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Regeringskansliet och Skatteverket.

Det lagstadgade meddelarskyddet

Visselblåsarlagstiftningen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger dig som visselblåsare ett skydd givet vissa förutsättningar. Utöver möjligheten att anmäla misstänkta missförhållanden enligt visselblåsarlagstiftningen finns det även en rätt till meddelar- och anskaffarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att det är möjligt för en anställd (med vissa undantag) inom såväl privat som offentlig sektor att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För anställda inom offentlig verksamhet eller annan verksamhet där meddelarskydd gäller enligt lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns det även ett utökat skydd. Det utökade skyddet avser efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Efterforskningsförbudet innebär att en myndighet eller annat allmänt organ, som huvudregel, inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering.

Repressalieförbudet innebär att det allmänna inte får vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för en enskild med anledning av att han eller hon har utnyttjat sin yttrande- och meddelarfrihet.

Brott mot efterforsknings- och repressalieförbuden är straffbelagda med böter eller fängelse i högst ett år (3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL).

Rikshem Hela Och Scener Sida 07

Klagomål eller felanmälan?

Vill du framföra klagomål eller felanmälan så är du välkommen att göra det genom att rapportera ett ärende på Mina sidor eller kontakta vår kundtjänst på 010-70 99 200.

Logga in på Mina sidor