Trygghetskollen – tillsammans skapar vi tryggare områden

Vi på Rikshem arbetar aktivt för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. I undersökningen Trygghetskollen tog vi hjälp av våra hyresgäster och boende på sju orter för att förbättra deras närområden.

Trygghetskollen genomfördes bland vuxna, huvudsakligen Rikshems hyresgäster, bosatta i Helsingborg, Kalmar, Luleå, Norrköping, Umeå, Västerås och Östersund. Syftet var att kartlägga platser som upplevs som otrygga för att mer effektivt kunna genomföra trygghetshöjande insatser.

Undersökning i två delar

Undersökningen bestod av två delar. I den första delen fick närmare 1 200 personer möjlighet att markera platser där de upplever otrygghet. Genom att trycka på en GPS-knapp kopplad till en app i mobilen markerades platser på en karta som sedan sammanställts till en rapport. Uppgifterna använde vi sedan för att analysera vad vi kan förändra för att öka tryggheten - antingen själva eller i samarbete med lokala aktörer som kommun, polis, lokala fastighetsägare eller organisationer.

Urvalet bestod primärt av personer som var hyresgäster hos Rikshem, men via en annonskampanj bjöds även andra personer in att delta. Den höga delen deltagande hyresgäster från Rikshem medförde att vi fick värdefull information om vilka platser vi behövde arbeta med för att höja tryggheten i våra bostadsområden, men även hur hyresgästerna upplevde att det var att röra sig till och från sin bostad. 

I den andra delen av undersökningen skickades en kompletterande enkät ut till samtliga deltagare i undersökningens första del. I enkäten frågade vi om orsakerna till knapptrycken. Enkäten genomfördes med hjälpa av webbenkäter som distribuerades via e-post.

Rapportens resultat i korthet 

  • Eftermiddagar och tidiga kvällar är den tid på dygnet då flest upplevt otrygghet.
  • Veckodagar och veckokvällar upplevs överlag mer otrygga än helgkvällar och helgdagar.
  • Mörka områden, dålig belysning och trafikproblem pekas ut som de främsta orsakerna till upplevd otrygghet.
  • Bättre belysning och närvaro av säkerhetspersonal (väktare, polis) anges som främsta sätten att komma till rätta med områden som upplevs som otrygga.
  • De vanligaste platserna som markerats som otrygga i klickstudien är bland annat parkeringsplatser, parker, gångvägar genom grönområden, gränder, lekplatser, busshållplatser och trafikerade gator.